यंत्रमागांना वीज अनुदान (DBT) थेट देण्याबाबतचे बैठकीत, वस्त्रोद्योग सचिव डॉ.श्री.के.एच.गोविंदराज IAS, निती आयोग दिल्लीचे सल्लागार श्री. कार्तीक मुरलीधरन, महासंघाचे अध्यक्ष श्री.अशोक स्वामी, सहसचिव श्री.ब.बा.चव्हाण

यंत्रमागांना वीज अनुदान (DBT) थेट देण्याबाबतचे बैठकीत, वस्त्रोद्योग सचिव डॉ.श्री.के.एच.गोविंदराज IAS, निती आयोग दिल्लीचे सल्लागार श्री. कार्तीक मुरलीधरन, महासंघाचे अध्यक्ष श्री.अशोक स्वामी, सहसचिव श्री.ब.बा.चव्हाण, भिवंडी, मालेगांव, इचलकंरजी यंत्रमाग धारकांचे प्रतिनिधी.