वस्त्र समिती, भारत सरकार चे सचिव व CCI चे अध्यक्षां समवेत बैठकीत चर्चा करतांना, महासंघ अध्यक्ष श्री.अशोक स्वामी.

वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार यांचे सूचनेनूसार, वस्त्र समिती, भारत सरकार यांनी मुंबई येथे दिनांक 25.02.2020 रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीत, श्री. अजित चव्हाण, सचिव, वस्त्र समिती व श्रीमती पी. अली इराणी, अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, CCI सोबत Mandatory Certification of Cotton Bales व CCI कडून सहकारी सूत गिरण्यांना सवलतीत कापूस पुरवठा संदर्भात चर्चा करतांना, महासंघाचे अध्यक्ष श्री. अशोक स्वामी, व्यवस्थापकीय संचालक श्री. रामचंद्र मराठे व तांत्रिक अधिकारी श्री. अमर पाटील.